ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

นิสิตภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์)

 
นิสิตภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)