วีดีโอเรือแข่ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

วีดีเรือแข่ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี