นวัตกรรมที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัย


 บทความทางวิชาการ | บทคัดย่องานวิจัย | ผลงานวิจัย | นวัตกรรมที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัย

 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงคของนักรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา pdf reader    ...พระชยานันทมุนี,ดร.

นวัตกรรมเรื่อง แหล่งอารยธรรมเผ่าพันธุ์น่าน pdf reader                                                                                                 ...พระชยานันทมุนี,ดร.

นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาการวัฒนธรรมแห่งอัตลักษณ์เมืองน่าน pdf reader                                         ...พระชยานันทมุนี,ดร.

นวัตกรรมเรื่อง รอยย่างพระบาทพระพุทธศาสนาเมืองน่านpdf reader                                                      ... พระชยานันทมุนี,ดร.