ผลงานวิจัย


บทความทางวิชาการ | บทคัดย่องานวิจัย | ผลงานวิจัย | นวัตกรรมที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัย

 

 
 
 รูปแบบการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ ตามโครงการพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๕๙) ดาวน์โหลดicon-winrar...พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ดร.
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสุขภาวะของสามเณรตามหลัก กพด. ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ.๒๕๕๙) ดาวน์โหลดicon-winrar...นางสาวฐิติพร  สะสม
 รูปแบบการจัดการชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนกรณีศึกษา:  ชุมชนโบราณแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๕๘) ดาวน์โหลดicon-winrar...พระสมุห์อุทัย  อุทยเมธี
ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการตนเองของชนเผ่ามลาบรี จังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๕๘) ดาวน์โหลดicon-winrar ...นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์
ารสืบค้นการจัดระบบอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๕๘) ดาวน์โหลดicon-winrar...พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
 การเรียนรู้กับแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ เขตพื้นที่ จังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๕๗) ดาวน์โหลดicon-winrar ...พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
 การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน  จังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๕๗) ดาวน์โหลดicon-winrar...ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์
 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา pdf reader  ...พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
         หน้าปก pdf reader
         บทที่ 1 - 5 pdf reader

 เมืองน่าน : ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและการจัดการทางสังคม ดาวน์โหลดicon-winrar...พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.

การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ ดาวน์โหลดicon-winrar ...อาจารย์สมคิด  นันต๊ะ

 การศึกษาเจตคติของนสิตที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดาวน์โหลดicon-winrar...อ.จารพงษ์สกุล  จิณะโชฒิกุล