ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาอาคารเรียน
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

          ๑. ความเป็นมา 
              วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) สาขาวิชารัฐศาสตร์  (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) มีนิสิต จำนวน ๕๖๐ รูป/คน ในด้านอาคารสถานที่ต้องอาศัยอาคารเรียนของวัดพระธาตุแช่แห้ง จัดการเรียนการสอน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกปีการศึกษา
            เพื่อให้การบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รองรับการเพิ่มของจำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถสน องานคณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ในการให้บริการอาคารสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ จึงจัดโครงการก่อสร้างอาคารขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

          ๒. วัตถุประสงค์ 
               ๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
              ๒. เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
              ๓. เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา         

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม กันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม กันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย
                ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อ สร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ เป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่ทางมหาวิทยาลัยเชื่อถือ
                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๘ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๙ คู่ สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน.pdf pdf reader
                       ปร.6  pdf reader
                       ปร.5  pdf reader
                       ปร.4  pdf reader

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว แล้วเสร็จ - งานจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ - งานจัดทำป้ายโครงการชั่วคราว แล้วเสร็จ - งานดินตัด ดินถมบดทับ ปรับระดับ ตามแบบแปลนงานดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานวางผังอาคาร แล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ - งานก่อสร้างฐานราก และ เสาตอม่อ พร้อมกลบดินฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๑ พร้อมวางท่อร้อยสายไฟฟ้าในเสา (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตคาน คสล., พื้นห้องน้ำ และ พื้นระเบียง คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตกันสาด คสล. โดยรอบอาคาร ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานวางพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตพื้น คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๒ พร้อมวางท่อร้อยสายไฟฟ้าในเสา (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. และ พื้นระเบียง คสล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตกันสาด คสล. โดยรอบอาคาร ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นที่ ๒ - ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานวางพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตพื้น คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๓ พร้อมวางท่อร้อยสายไฟฟ้าในเสา (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. รับหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานหล่อคอนกรีต โครงสร้าง คสล. ที่เหลือ ( ถ้ามี ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม หรือ ตามรายการประกอบแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานประกอบ ติดตั้ง ระแนงหรือแปสำเร็จรูป สำหรับกระเบื้องซีเมนต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานมุงหลังคากระเบื้องซีเมนต์ พร้อมติดตั้งส่วนประกอบหลังคา อื่น ๆ เช่น เชิงชาย ปั้นลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานประกอบ ติดตั้ง หน้าบรรณรูปแบบต่าง ๆ ตามแบบสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานก่อสร้างซุ้มทางเข้าอาคาร ทำม้านั่งหินขัดและราวระเบียงปล่องใข่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานติดตั้ง เดินระบบท่อประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งให้มีการทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ แล้วเสร็จทั้งหมด - งานประกอบ ติดตั้ง ระบบถังบำบัดน้ำเสีย ? บ่อซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานประกอบติดตั้ง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้ง ปลั๊ก สวิทซ์ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าต่าง ๆ งานเดิน สายเมนไฟฟ้า รวมทั้งให้มีการทดสอบระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ แล้วเสร็จทั้งหมด ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานกรุวัสดุผิวผนัง งานกรุหินแกรนิต TOP อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูวัสดุผิวพื้น (ยกเว้นส่วนบริเวณบันไดทั้งหมด) แล้วเสร็จทั้งหมด - งานติดตั้ง ตกแต่งเคาน์เตอร์ ห้องประชาสัมพันธ์และบริเวณโถงกิจกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
                      งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานติดตั้งชุดประตู หน้าต่าง ไม้- อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ กระจกและอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ผนังกั้นห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานปูวัสดุผิวพื้นบันได งานตกแต่งจมูกบันได ราวบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานทาสี รองพื้นและสีจริง ทั้งภายนอก ภายใน รายละเอียดตามแบบแปลน แล้วเสร็จทั้งหมด - งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ( ครุภัณฑ์จัดซื้อ ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๓๐,๐๑๒,๑๘๕.๓๒ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ วิทยาลัย สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
                      โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๐๑๐๖๓
                      โทรสาร ๐๕๔-๖๐๑๐๖๓
                      เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความ เห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็น ด้วย