แผนที่เส้นทาง มจร.น่าน


         แผนที่การเดินทางเข้าสู่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมื่อท่านได้เดินด้วยรถบัสเมื่อถึงสถานขนส่งน่านแล้ว มีรถโดยสารที่จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

469 หมู่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-601-063 โทรสาร 054-601-063 ต่อ 116

http://www.nan.mcu.ac.th