ฝ่ายกิจการนิสิต

ฝ่ายกิจการนิสิต

 

งานฝ่ายกิจการนิสิตมีภาระงาน   ดังนี้

  1. วางแผนงานประจำปีในฝ่ายกิจการนิสิตให้สอดคล้องกับแผนของวิทยาลัยสงฆ์
  2. ดำเนินการ ประสานงาน โครงการปฏิบัติธรรมนิสิตประจำปี  ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ
  3. ดำเนินการ ประสานงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตบริการสังคม ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  4. ดำเนินการ ประสานงาน เกี่ยวกับสวัสดิการและกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต ประสานงานศิษย์เก่าทุกรุ่น จัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่า เน้นการมีส่วนร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์
  5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานกิจการนิสิตให้เป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ แก่คณะกรรมการนิสิต
  6. ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตประจำปี ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของนิสิต โดยให้คณาจารย์และผู้บริหารได้มีส่วนร่วม
  7. ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้กิจกรรมของนิสิตมีประโยชน์ต่อสังคม จัดให้มีการประเมินกิจกรรมนิสิต วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
  8. ส่งเสริม สนับสนุนงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ
  9. งานติดตาม พบปะนิสิต ประจำเดือน งานจัดเก็บรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต สรุปกิจกรรมนิสิตประจำภาคการศึกษาเสนอความคิดเห็นงานในฝ่ายต่อรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
  10. ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ และอื่น ๆ ตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการหรือผู้อำนวยการมอบหมาย