ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์ในเรื่องต่อไปนี้

 1. วางแผนด้านการจัดหาการดูแลรักษา การบริการเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 2. วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านเอกสารตำรา วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี  ทางการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 3. วางแผนด้านการจัดหา การดูแลรักษา การบริการเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์   และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. เสนอความเห็นในงานที่เกี่ยวกับงานห้องสมุดและเทคโนโลยีต่อรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  หรือผู้อำนวยการ
 5. วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านเอกสารตำรา วัสดุ  อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆที่สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 7. ประสานงานกับส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้อำนวยการหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ในฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งงานออกดังนี้

1.งานเทคนิคและทรัพยากรสารสนเทศมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาเอกสารตำรา  สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ให้เพียงพอกับความต้องการและบริการ
 2. ลงทะเบียนหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 3. จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือและรับผิดชอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด
 4. จัดทำทะเบียน วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และทำบัตรรายการหนังสือ เพื่อให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการข้อมูลหนังสือในคอมพิวเตอร์และปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมบริการ
 6. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 7. ซ่อมบำรุงรักษาหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ
 8. ควบคุมดูแลปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด
 9. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนางานด้านห้องสมุดให้ทันสมัย
 10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย

2.  งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

 1. บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือ
 2. บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
 3. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย

3.งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      เพื่อการศึกษาและวิจัย  และจัดทำแผนพัฒนา  เสนอรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ หรือผู้อำนวยการ
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยและจัดทำแผนพัฒนาเสนอรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรองค์กรและบุคคลทั่วไป
 4. จัดซื้อ – จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
 5. ดูแลเก็บรักษาซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมบริการ
 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 7. พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์
 8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย