ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์ในเรื่องต่อไปนี้

 1. ดำเนินการควบคุมและวางแผนการขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนนิสิต
 2. ศึกษาวิเคราะห์งานทะเบียนและวัดผลเพื่อนำเสนอต่อรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 3. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และการลงทะเบียนนิสิต
 4. ดำเนินการควบคุมตรวจสอบเอกสารและวุฒิการศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลนิสิตทะเบียนประวัตินิสิต และจัดทำข้อมูลสารสนเทศนิสิต              
 6. ดำเนินการควบคุมเกี่ยวกับ การวัดผล การประเมินผล และการแจ้งผลการศึกษา
 7. เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผลต่อรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 8. เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆที่สำนักวิชาการ  วิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 9. ประสานงานกับส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. ปฏิบัติงานอื่นใดที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย 

ในฝ่ายทะเบียนและวัดผลแบ่งงานออกดังนี้

1.งานทะเบียนนิสิตมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

 1. ดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา
 2. ดำเนินการรับรายงานตัว  การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนนิสิต
 3. จัดทำแฟ้มประวัติประจำตัวนิสิต
 4. ดูแลรักษาเอกสารทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตและทะเบียนนิสิต
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับปริญญาบัตร ใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript)
 6. จัดทำทะเบียนนิสิตของแต่ละชั้นปี  ประจำปีการศึกษาเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดทำสถิติข้อมูลนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น โดยแยกเป็นสาขาวิชา
 8. จัดทำรายชื่อนิสิตที่จะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต  เสนอต่อ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 9. ดำเนินการรับคำร้องต่างๆของนิสิตจัดรวบรวมทะเบียนคำร้องเสนอคำร้องและแจ้งผลคำร้องแก่นิสิต
 10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย

2.  งานวัดผลและประเมินผลมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการวัดผลและประเมินผลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. จัดเก็บและรวบรวมผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
 3. แจ้งผลการเรียนให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา
 4. จัดทำรายงานผลการเรียนแต่ละครั้งเสนอต่อรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและผู้อำนวยการ
 5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย