ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์ในเรื่องต่อไปนี้ 

 1. ดำเนินการด้านมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการสอน
 2. ดำเนินการด้านการผลิตตำราและเอกสารทางวิชาการ
 3. ดำเนินการด้านจัดทำแผนการวิจัยและสนับสนุนการดำเนินการวิจัย
 4. ให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. เสนอความเห็นในงานที่เกี่ยวกับงานวิชาการและวิจัยต่อรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 6. เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆที่วิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 7. ประสานงานกับส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ในฝ่ายวิชาการและวิจัยแบ่งงานออกดังนี้ 

1.  งานสารบรรณและธุรการมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

 1. เก็บรักษาเอกสารและดูแลอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้ในสำนักงาน
 2. รับผิดชอบงานสารบรรณของสำนักวิชาการหรือวิทยาลัยสงฆ์
 3. เก็บรวบรวมกฎหมายข้อบังคับระเบียบคำสั่งและหนังสือหรือสั่งการตลอดจนการทำสำเนาแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 4. รับผิดชอบการร่างหนังสือโต้ตอบบันทึกย่อเรื่องสรุปความเห็นรวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำทะเบียนและจัดแฟ้มต้นฉบับเอกสารทุกประเภทรวมทั้งการยืมการทำลายเอกสารที่หมดอายุและรายงานต่อรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ทราบ
 6. ตรวจสอบและกลั่นกรองเสนอหนังสือสั่งการหรือหนังสือเสนอลงนามทุกชนิด
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย

2. งานมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

 1. ประสานงานกับสำนักวิชาการ  เพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบประจำภาคการศึกษา
 2. ดำเนินการนิเทศอาจารย์ประจำวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
 3. บริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. ศึกษาข้อมูลต่างๆนำมาประมวลเป็นแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาวิชาการทั้งในระยะสั้นระยะยาวเพื่อการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยและเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์
 5. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสงฆ์เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
 6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางพัฒนาวิชาการทั้งปริมาณและคุณภาพ
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย

3.  งานเอกสารตำราทางวิชาการมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำราวิชาการ
 2. จัดทำสังเขปรายวิชารายละเอียดประจำวิชา
 3. จัดทำคู่มือนิสิตและเอกสารประกอบการรับสมัคร
 4. จัดพิมพ์และทำสำเนาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการอบรมสัมมนาอภิปรายหรืออื่นๆตามที่วิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
 5. จัดทำหนังสือหรือตำราประกอบการเรียนการสอน
 6. ประสานงานการจัดซื้อและจำหน่ายหนังสือเอกสารหรือตำราทางวิชาการ
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย 

4.  งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สังคมมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

 1. วางแผนการการส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สังคม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ประสานงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สังคม ทุกรูปแบบ
 4. ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมบริการหรืออื่นๆที่วิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยกำหนด
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัย
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย 

5.  งานวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

 1. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 2. แปลเอกสารและโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
 3. ดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิตชาวต่างประเทศในเรื่องเอกสารทางราชการต่างๆ
 4. ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมและอื่นๆ
 5. อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนิสิตในกิจการต่างประเทศ
 6. งานประชาสัมพันธ์กิจการวิทยาลัยสงฆ์ในต่างประเทศ 

6.  งานวิจัยมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยทางพุทธศาสตร์ สังคมศาสตร์และครุศาสตร์
 2. จัดทำแผนพัฒนาและวิจัย และดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริม ประสิทธิภาพ  ทางการวิจัยแก่บุคลากร
 3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค  ด้านการศึกษา  ด้านบุคลากร  หลักสูตร การใช้อาคารสถานที่      การเงิน  และงบประมาณ  หรืออื่นๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการ    ปรับปรุงแก้ไข    และวางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์หรือ มหาวิทยาลัยต่อไป
 4. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย
 5. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 6. ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย  ตามที่วิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย 

7.  งานแนะแนวการศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

 1. จัดทำและเสนอโครงการแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา
 2. จัดทำเอกสารแนะแนวการศึกษาพร้อมทั้งติดตั้งป้ายรับสมัครและส่งเอกสารแนะแนว     การศึกษาให้ทั่วถึงตามสถาบันการศึกษาหรือที่อื่นๆ
 3. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาประจำทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัยสงฆ์หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
 4. ประเมินผลการแนะแนวการศึกษาทุก ๆ ปีการศึกษา
 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบหมาย