ภาระงานในฝ่ายวิชาการ

ภาระงานในฝ่ายวิชาการ

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ

 1. ช่วยกำกับดูแลควบคุม ติดตาม ประเมินผล พัฒนางานวิชาการและวิจัยงานทะเบียนและวัดผล ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนองานต่อผู้อำนวยการ
 2. เสนอความเห็นในหนังสือที่ส่วนงานอื่นขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ
 3. ช่วยลงนามในเอกสารที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 4. เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆที่วิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้อำนวยการหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ภาระงานหัวหน้าสาขา

 1. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและให้การบริการการเรียนการสอนวิจัยให้บริการวิชาการตามสาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 2. ประสานงานจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ ระดับวิทยาเขต นำเสนอต่อผู้อำนวยการ
 3. ช่วยกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม ประเมินผล พัฒนางานของสาขาวิชาเสนองานต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
 4. ลงนามในเอกสารที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรง และที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอำนาจซึ่งสิ้นสุดในระดับสาขาวิชา
 5. เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประสานงานกับส่วนงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่วิทยาลัย วิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ภาระงานอาจารย์ (ประจำ)

 1. งานสอน (เตรียมการสอน, เค้าโครงการบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย คำสอน หนังสือ ตำรา ศึกษาค้นคว้า สื่อและเทคโนโลยีการสอน ฯลฯ ดำเนินการสอน)
 2. งานวัดและประเมินผลการเรียนการสอน / งานคุมสอบ งานวิจัย ร่วมการวิจัย หรือผลิตผลงานทางวิชาการปีละ 1 ชิ้น (เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ ตำรา งานแปล บทความทางวิชาการและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น)
 3. งานให้คำปรึกษาแก่นิสิต (ทั้งในชั้นเรียนและปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม)
 4. เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ งานบริการวิชาการแก่สังคม /งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมดำเนินการวัดและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
 5. ปรับปรุงและพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นกรรมการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย