มคอ.สาขาการสอนภาษาไทย

มคอ. ๓ สาขาการสอนภาษาไทย 

 

     icon 204 301 หลักภาษาไทยสำหรับครู                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 302 การใช้ภาษาไทยสำหรับครู                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 303 การพัฒนาทักษะการอ่าน                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 304 การพัฒนาทักษะการเขียน                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 305 ร้อยกรองไทย                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 306 วรรณคดีสำหรับครู                                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 308 การวัดและประเมินการเรียนรู้ภาษาไทย                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 309 การวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทย                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 310 การสอนภาษาไทย                                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 411 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 412 สัมมนางานเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 413 วรรณคดีวิจารณ์                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

    icon 204 414 ภาษาถิ่นสำหรับครู                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 415 ภาษาศาสตร์สำหรับครู                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 416 วิวัฒนาการของภาษาไทย                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 417 วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 418 การเขียนเชิงสร้างสรรค์                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 419 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่เกี่ยวกับภาษาไทย                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 420 ภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 421 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 422 การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                                                ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 423 วรรณคดีพระพุทธศาสนา                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 424 วรรณคดีประวัติศาสตร์                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 425 วรรณคดีเปรียบเทียบ                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 426 วรรณกรรมปัจจุบัน                                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 427 วรรณกรรมการเมือง                                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 428 ตรรกศาสตร์ทางภาษา                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 204 429 การศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย                                                ดาวน์โหลดเอกสาร