มคอ.สาขาพระพุทธศาสนา

มคอ. ๓ สาขาพระพุทธศาสนา 

 

     icon 101 301 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 302 พุทธกับสังคมสงเคราะห์                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 306 หลักพุทธธรรม                                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 307 พุทธปรัชญาเถรวาท                                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 308 ธรรมบทศึกษา                                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 309 วิสุทธิมัคค์ศึกษา                                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 311 พุทธศาสนามหายาน                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 312 พระสูตรมหายาน                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 318 เปรียบเทียบมหายาน                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 319 ศึกษาในไตรปิฎก                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 320 อักษรจารึก                                                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 322 พุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 323 พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 324 ชีวิตและผลงานของปราชญ์                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 325 พุทธธรรมกับสังคม                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 327 รัฐศาสตร์ในไตรปิฎก                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 403 พุทธกับนิเวศวิทยา                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 404 ธรรมประยุกต์                                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 405 พุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 413 พุทธศิลปะ                                                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 416 ศึกษาอิสระทางพุทธ                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร 

     icon 101 417 สัมมนาพุทธศาสนา                                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 429 พุทธกับสันติภาพ                                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 430 พุทธกับสิทธิมนุษยชน                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร 

     icon 101 431 พุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 101 437 พุทธศาสนากับสาธารณสุข                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon ร่าง 101 414 ธรรมะอังกฤษชั้นสูง                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร