ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย     |     องค์สถาปนา     |     ตราสัญญาลักษณ์


 ประวัติและความเป็นมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


               มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า มหาธาตุวิทยาลัยแลละมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป ดังปรากฏในประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาศน์ราชวิทยาลัยต่อไปนี้

   - พระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย

   - พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) สนองพระราชปรารภ

   - ยุคริเริ่มการจัดการศึกษา

   - ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา

   - ยุครับรองปรัญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย

 


 

ประวัติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

               ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน ได้เสนอขออนุมัติโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาพระพุทธศาสนา มาจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา บริการทางการศึกษา และส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรมและพระภิกษุสามเณรทั่วไปในพื้นที่และต่างจังหวัดใกล้เคียงได้ศึกษาวิชชาการด้านพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมอบหมายให้ พระปลัดศิระ จรณธมฺโม (ปัจจุบันคือ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ, ดร. เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการและประสานงานขออนุมัติโครงการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

 

               วันที่๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ มีมติเห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนพิจารณาอนุมัติ และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโตรงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ไปที่วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยให้ชื่อว่า “โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา วัดพระธาตุแช่แห้ง จัดหวัดน่าน” ให้เปิดการเรียนการสอนแก่พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณรทั่วไปตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

 

               ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับพระภิกษุสามเณร) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๑๕๕๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับพระภิกษุสามเณร)  ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

 

               ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับคฤหัสถ์) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับคฤหัสถ์) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

 

               ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดน่านระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ

 

               ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (สำหรับบรรพชิต) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (สำหรับบรรพชิต) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

 

               วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖ ในคราวประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ณ หอประชุมวัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

 

               ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติอนุมัติบรรจุโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

               ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดรับคฤหัสถ์ เข้าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 

               วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดน่าน โดยนายเกษม วัฒนาธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา ถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

            วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักราชเลขาธิการ โดยคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งหนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๗๔๐๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา ยังความปลื้มปีติยินดีมายังคณะสงฆ์และสกนิกรชาวจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่ง

 

วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดตั้งวิทยาลัย  ประกอบด้วย

๑.      พระครูสุตกิจบริหาร     รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                          ประธานกรรมการ

(ปัจจุบันคือ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.)

๒.      พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                  รองประธานกรรมการ

๓.      พระราชวรมุนี, ดร.     คณบดีคณะพุทธศาสตร์                                                  รองประธานกรรมการ

๔.      ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป                              กรรมการ

๕.      นายสรายุทธ  อุดม     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ         กรรมการ

๖.      ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์   กรรมการ

๗.      พระครูโสภณพุทธิศาสตร์     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิธีการและงานวิทยาเขต     กรรมการ/เลขานุการ

๘.      พระมหาทองคำ ฐิตเปโม     รองผู้อำนวยการกองแผนงาน                     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๙.      พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี     หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิทยาเขต         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 

วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดตั้งวิทยาลัย  เดินทางมาตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดน่านและจังหวัดน่านร่วมถวายการต้อนรับ  ประกอบด้วย

๑.      พระธรรมนันทโสภณ   เจ้าคณะจังหวัดน่าน

๒.      พระราชวิริยาภรณ์  รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

๓.      พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดน่าน

๔.      พระครูวิสิฐนันทวุฒิ  เจ้าคณะอำเภอภูเพียง  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง  พระอารามหลวง

๕.      พระครูนันทชัยคุณ  เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง

๖.      พระครูวิจิตรธรรมโชติ  เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ, อาจารย์ประจำ

๗.      พระครูพรหมวีรสุนทร  เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา

๘.      พระมหาเกรียงไกร  อหึสฺโก  เจ้าคณะอำเภอเวียงสา

๙.      พระครูถาวรรัตนานุกิจ   ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญจังหวัดน่าน

๑๐.  พระครูสิรินันทวิทย์  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน, ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา

๑๑.  พระครูปริยัตินันทสุธี  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน

๑๒.  เจ้าอาวาส  เจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอเมืองน่าน  อำเภอภูเพียง

๑๓.  นายวิทยา  กามนต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๑๔.  นายแพทย์บุญยงค์  วงค์รักมิตร  นายแพทย์อาวุโสจังหวัดน่าน

๑๕.  นายนรินทร์  เหล่าอารยะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

๑๖.  ว่าที่ร้อยตรีสมเดช  อภิชยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

๑๗.  นายชนาธิป  เสนแย้ม  นายอำเภอภูเพียง

๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  พลเมืองดี   วิทยาเขตพะเยา

๑๙.  อาจารย์สุเทพ  สารบรรณ  วิทยาเขตพะเยา

๒๐.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด

๒๑.  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนิสิต

คณะกรรมการได้เสนอแนะ  และเห็นชอบให้นำเสนอสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบต่อไปวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  พรรษา

 

             วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  พระธรรมสุธี  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ออกข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง  การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พุทธศักราช ๒๕๕๕  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๖๙ ง  หน้า  ๘๔  เมื่อวันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕