บุคลากร  |  คณะกรรมการประจำวิทยาลัย  |  ผู้บริหาร  |  อาจารย์ประจำ  |  เจ้าหน้าที่  |  อาจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


 อาจารย์ประจำ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

phrauthai

ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์อุทัย  อุทยเมธี
การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ), รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
โทร : 085-402-9366
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

phramahakitti

ชื่อ-นามสกุล : พระมหากิตติ  กิตฺติเมธี
การศึกษา : ปธ.๓,น.ธ.เอก,พธ.บ.(รัฐศาสตร์), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร :
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

pg01

ชื่อ-นามสกุล : พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร :
อีเมล์ :


อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

theeratas 2

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล
การศึกษา : ป.ธ.๑-๒ ,น.ธ.เอก, พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), รป.ม.(นโยบายสาธารณะ), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 081-042-0190
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


อาจารย์ประจำ/เลขานุการบริหารหลักสูตร

tatchapon 2

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ธัชพล  ยรรยงค์
การศึกษา : น.ธ.เอก,รป.ม.(นโยบายสาธารณะ), พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
โทร : 088-507-2412
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน