ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

นิสิตฝ่ายบรรพชิต 

 
นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์