มคอ.หมวดวิชาทั่วไปและแกนพระพุทธศาสนา 2555

มคอ.หมวดวิชาทั่วไปและพระพุทธศาสนา ๒๕๕๕

 

     icon 1 000 101 มนุษย์กับสังคม                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 2 000 102 กฏหมายทั่วไป                                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 3 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 4 000 108 ปรัชญาเบื้องต้น                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 5 000 109  ศาสนาทั่วไป                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 6 000 114 ภาษากับการสื่อสาร                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 7 000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 8 000 139 คณิตศาสตร์                                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 9 000 238 สถิตเบื้องต้นฯ                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 10 000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 11 000 103  การเมืองกับการปกครองของไทย                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 12 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 13 000 116  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 14 000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 15 000 118 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 16 000 119 ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                                                                          าวน์โหลดเอกสาร

     icon 17 000 120  ภาษาไทยเบื้องต้น                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 18 000 121 ภาษาไทยชั้นสูง                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 19 000 128 ภาษาจีนเบื้องต้น                                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 20 000 129 ภาษาจีนชั้นสูง                                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 21 000 130 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 22 000 131  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 23 000 135 ภาษาฮินดีเบื้องต้น                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 24 000 136 ภาษาฮินดีชั้นสูง                                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 25 000 140 โลกกับสิ่งแวดล้อม-คณะครุฯ                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 26 000 105 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 27 000 106 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 28 000 211 วัฒนธรรมไทย                                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 29 000 212 มนุษย์กับอารยธรรม                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 30 000 213 ชีวิตกับจิตวิทยา                                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 31 000 241 วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 32 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 33 000 144 วรรณคดีบาลี                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 34 000 145 บาลีไวยากรณ์                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 35 000 146 แต่งแปลบาลี                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 36 000 147 พระไตรปิฎกศึกษา                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 37 000 148 พระวินัยปิฎก                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 38 000 149 พระสุตตันตปิฎก                                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 39  000 150 อภิธรรมปิฎก                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 40 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 41 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ1                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 42 000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ2                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 43 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ3                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 44 000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ4                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 45 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ5                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 46 000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ6                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 47 000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ7                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 48 000 259 เทศกาลและพิธีกรรม                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 49 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 50 000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 51 000 262 ธรรมนิเทศ                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร

     icon 52 000 263 งานวิจัยและวรรณณกรรมฯ                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร