มคอ.

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

   icon มคอ.ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

   icon มคอ.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มคอ. ๒ (๒๕๕๕) pdf reader                                            ดาวน์โหลดเอกสาร doc icon

   icon มคอ.สาขาวิชารัฐศาสตร์ มคอ. ๒ (๒๕๕๙) pdf reader    

   icon มคอ.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มคอ. ๒ (๒๕๕๙) pdf reader             

   icon รวมเล่ม มคอ. ๓ (การจัดการเชิงพุทธ) pdf reader                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร doc icon

   icon รวมเล่ม มคอ. ๓ (การบริหารรัฐกิจ) pdf reader                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร doc icon

   icon มคอ.หมวดวิชาทั่วไปและแกนพระพุทธศาสนา ๒๕๕๕

   icon มคอ. ๓ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา      

   icon มคอ. ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์

   icon มคอ. ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

   icon ตัวอย่าง มคอ.๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ (ปรับปรุงใหม่) pdf reader                                 ดาวน์โหลดเอกสาร doc icon

   icon ตัวอย่าง มคอ.๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ (ปรับปรุงใหม่) pdf reader                                 ดาวน์โหลดเอกสาร doc icon

   icon  รายชื่อหนังสือในห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ(ใช้ประกอบในการเขียน มคอ.๓,มคอ.๕) excel icon

   icon  วิธีเข้าดูปีที่พิมพ์ของหนังสือ-ในห้องสมุด-วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ pdf reader

   icon มคอ.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) icon-winrar