ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

 

icon ประกาศ

  • ประกาศตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ในราชกิจจานุเบกษา
  • ประกาศมอบภาระงานแก่บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  • ประกาศเรื่องเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
  • ประกาศเรื่องการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

icon ระเบียบ

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและทรัำพย์สิน

 

icon ข้อบังคับ

  • ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย
  • ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
  • ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์