สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ


สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ


 

 คำขอจัดตั้ง สมาคมสาขา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาน่าน pdf reader

 ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๒ pdf reader

 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ pdf reader

 วาระการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สมาคมศิษย์เก่า สาขาจังหวัดน่าน  pdf reader

 รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า pdf reader

 

รายชื่อศิษย์เก่า

 ทำเนียบนิสิตศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รุ่นที่ ๑ - ๓ ฝ่ายคฤหัสถ์ pdf reader

 รายชื่อศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (บรรพชิต)  pdf reader

 รายชื่อศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (คฤหัสถ์)  pdf reader