บุคลากร  |  คณะกรรมการประจำวิทยาลัย  |  ผู้บริหาร  |  อาจารย์ประจำ  |  เจ้าหน้าที่  |  อาจารย์พิเศษคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์


 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์

 วาระการประชุม


ประธานกรรมการ

phrasuntornmunee

ชื่อ-นามสกุล : พระสุนทรมุนี     ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
การศึกษา : น.ธ.เอกพธ.บ.(พุทธศาสนา)ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
โทร : 0-5471-0934


รองประธานกรรมการ

dr.vorapat

ชื่อ-นามสกุล : ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์    รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
การศึกษา : น.ธ.เอก , พธ.บ.(พุทธศาสนา), นบ.(นิติศาสตร์), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา), ร.ม.(รัฐศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 098-563-7233
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 กรรมการโดยตำแหน่ง

phrakruvisitnuntawut

ชื่อ-นามสกุล : พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน
การศึกษา : ป.ธ.4, พธ.บ.(พุทธศาสนา), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) M.A.(Philosophy) พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 089-432-7801
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


กรรมการโดยตำแหน่ง

 somkid

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สมคิด   นันต๊ะ    รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่านหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรการสอน
การศึกษา : น.ธ.เอกพธ.บ.(พุทธศาสนา)ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
โทร : 089-953-4129
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิจิตรธรรมโชติ     อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
การศึกษา : ป.ธ.3, พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), M.A.(Political)
โทร : 09-0669-6510


กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

chet

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์เชษฐ์  นิมมาทพัฒน์     รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
การศึกษา : ป.ธ.4, พธ.บ.(พุทธศาสนา), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
โทร : 081-796-3975
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

thitiporn

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ฐิติพร   สะสม
การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปว.ค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 08-7300-3869 
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชื่อ-นามสกุล : พระราชคุณาภรณ์     เจ้าคณะจังหวัดน่าน


 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : พระครูนันทชัยคุณ     เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง
การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ.(พุทธศาสนา), ค.บ.(กิตติมศักดิ์), M.A.(Philosophy)

โทร : 08-9997-7275


 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   สุยะพรหม     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร
การศึกษา : น.ธ.เอก  ป.ธ.๔  พ.ม.  พธ.บ. M.A. Ph.D. (Pol. Sc.)
โทร : 08-6666-5784


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสมเดช   อภิชยกุล     ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การศึกษา : 
ศศ.บ.,Dip. T.E.S.L.(New Zealand), คม.(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์) สาขาการบริหารการศึกษา, คอ.ม.(อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์) สาขาวิศกรรมเครื่องกล,พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โทร : 08-1783-7418


 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-นามสกุล : ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ณรงณ์   โวหารเสาวภาคย์     รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขตพะเยา


 กรรมการและเลขานุการ

phrakrupaladvatcharapong

ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดวัชรพงษ์   วชิรปญฺโญ     หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
การศึกษา : ป.ธ3, ร.ม.รัฐศาสตร์ กำลังศึกษา พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 08-7850-4026, 08-8117-7551