บุคลากร  |  คณะกรรมการประจำวิทยาลัย  |  ผู้บริหาร  |  อาจารย์ประจำ  |  เจ้าหน้าที่  |  อาจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์


 อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุลพระครูวิจิตรธรรมโชติ
การศึกษา : ป.ธ.3, พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), M.A.(Political)
โทร : 09-0669-6510
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 อาจารย์ประจำ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

phrakrupaladvatcharapong

ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดวัชรพงษ์   วชิรปญฺโญ,ดร.
การศึกษา : ป.ธ3, ร.ม.รัฐศาสตร์, พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 08-7850-4026, 08-8117-7551
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อาจารย์ประจำ/เลขานุกรรมการบริหารหลักสูตร

phravatcharapong

ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดวัชรพงษ์   วชิรปญฺโญ
การศึกษา : ป.ธ.๑-๒, รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), ร.ม.(การเมืองการปกครอง)
โทร : 088-408-9941
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

dr.vorapat

ชื่อ-นามสกุล : ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์ 
การศึกษาน.ธ.เอก , พธ.บ.(พุทธศาสนา),นบ.(นิติศาสตร์), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา), ร.ม.(รัฐศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

โทร : 098-563-7233
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

sittichai

ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย อุ่นสวน
การศึกษา : ศน.บ.(สังคมศาสตร์)
, ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต)
โทร : 085-6226309
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน