บุคลากร  |  คณะกรรมการประจำวิทยาลัย   |  ผู้บริหาร  |  อาจารย์ประจำ  |  เจ้าหน้าที่  |  อาจารย์พิเศษสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

phrasuntornmunee

 ชื่อ-นามสกุล : พระสุนทรมุนี
การศึกษา : น.ธ.เอกพธ.บ.(พระพุทธศาสนา)ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
โทร : 0-5471-0934 , 081-952-0153
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

phrakruvisitnuntawut

ชื่อ-นามสกุล : พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
ป.ธ.4, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) M.A.(Philosophy) พธ.ด.(พระพุทธศาสนา),ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
โทร : 089-432-7801
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

phraveerawat

ชื่อ-นามสกุล : พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน
การศึกษา :  พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
โทร :
อีเมล์ :

 อาจารย์ประจำ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

thitiporn 2

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ฐิติพร   สะสม
การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปว.ค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 08-7300-3869
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 อาจารย์ประจำ/เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร

chamnarn

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ดร.ชำนาญ  เกิดช่อ
การศึกษา : น.ธ.เอก,ปธ.9,พธ.บ.(อังกฤษ),ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต-พุทธศาสนามหายาน), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
โทร :  085-362-5360
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

thanawat

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีลา
การศึกษา : กษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 084-770-9860
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน