บุคลากร  |  คณะกรรมการประจำวิทยาลัย  |  ผู้บริหาร  |  อาจารย์ประจำ  |  เจ้าหน้าที่  |  อาจารย์พิเศษสาขาวิชาพระพุทธศาสนา


 อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

panyaporn

 ชื่อ-นามสกุล : พระราชปัญญาภรณ์,ดร.
การศึกษา : พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
โทร : -
อีเมล์ : -

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

phrasuntornmunee

 ชื่อ-นามสกุล : พระสุนทรมุนี
การศึกษา : น.ธ.เอกพธ.บ.(พระพุทธศาสนา)ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
โทร : 0-5471-0934 , 081-952-0153
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 รก.หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

phrakruvisitnuntawut

ชื่อ-นามสกุล : พระชยานันทมุนี ดร.
ป.ธ.4, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) M.A.(Philosophy) พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 089-432-7801
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

phrasongsuk

ชื่อ-นามสกุล : พระครูฉันทเจติยานุกิจ
การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทร : 088-806-1821
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

sermsiri

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.เสริมสิริ  อัครพุฒิพันธ์
การศึกษา : พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
โทร : -
อีเมล์ : -

   อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

chamnan

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ชำนาญ  เกิดช่อ
การศึกษา : น.ธ.เอก,ปธ.9,พธ.บ.(อังกฤษ),ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต-พุทธศาสนามหายาน)
โทร :  085-3625360
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา/เลขานุการประจำสาขา

thitiporn

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ฐิติพร   สะสม
การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปว.ค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 08-7300-3869 
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน