บทความทางวิชาการ


บทความทางวิชาการ | บทคัดย่องานวิจัย | ผลงานวิจัย | นวัตกรรมที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัย

   

 มูลพระพุทธศาสนาในเมืองนครน่าน pdf reader                                                            ....พระชยานันทมุนี,ดร.
 ธรรมาภิบาล : การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย pdf reader                                               ...พระปลัดเทียน  พลวุฒโฒ
 การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน pdf reader         ...อาจารย์สมคิด  นันต๊ะ
 การจัดทำเอกสารประกอบการสอน pdf reader                                                                        ...อาจารย์ชัยอนันท์  นวลสุวรรณ
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น:จากรัฐธรรมนูญ 50 สู่ร่างพระราชบัญญัติ pdf reader           ...อาจารย์จารพงษ์สกุล  จิณะโชฒิกุล