เว็บแนะนำการทำวิจัย

เว็บแนะนำการทำวิจัย

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  http://bri.mcu.ac.th/new/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) www.nrct.go.th/
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th/
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/
 งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานภาค http://www.vijai.org
 ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม http://www.thaiedresearch.org
 Thesis/Independent Study Database http://www.grad.cmu.ac.th/abstract/
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.tistr.or.th Tel.0-2577-9000 
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thaistudy.chula.ac.th/m5-01.html 
 ห้องสมุดสตางค์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/thes.htm 

บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th/share/thesis/index.php?lang=th แนะนำเว็บ (Web Guides)http://qao.payap.ac.th/report/report47/index47.htm รายงานการดำเนินงาน
http://www.journallink.or.th (ต้องสมัครสมาชิกชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย : ใช้งานได้)
http://www.nstda.or.th สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
http://www.eri.chula.ac.th สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.cri.or.th สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
http://www.rdi.ku.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.tistr.or.th สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
http://www.uni.net.th/html_file/ThaiLIS/database1.htm ฐานข้อมูลงานวิจัย Research Databases (มีปัญหานิดหน่อย)
http://www.xq28.net/article/research.html งานวิจัย เกย์ยีน
http://www.eduresearch.com รวม link และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
http://server2.tiac.or.th/thesis/formt.htm วิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ - Thai Theses (ดูรายละเอียด ต้องสมัครสมาชิก)
http://www.tiac.or.th พบ server แต่เข้าไม่ได้ ก.พ.49
http://www.lib.ku.ac.th/DB_Thisis.htm เข้า link ต่าง ๆ เกี่ยวกับ Tiac ไม่ได้
+ บทคัดย่อ IS ของ อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
+ บทคัดย่อ IS ของ อ.เกศริน อินเพลา
+ บทคัดย่อ IS ของ อ.ชาลินี (ทรรศนีย์) ไชยชนะ
+ บทคัดย่อ IS ของ อ.ถนอม คณิตปัญญาเจริญ