บุคลากร  |  คณะกรรมการประจำวิทยาลัย  |  ผู้บริหาร  |  อาจารย์ประจำ  |  เจ้าหน้าที่  |  อาจารย์พิเศษผู้บริหาร

 ที่ปรึกษา

phrasuntornmunee

 ชื่อ-นามสกุล : พระสุนทรมุนี
การศึกษา : น.ธ.เอกพธ.บ.(พระพุทธศาสนา)ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
โทร : 0-5471-0934 , 081-952-0153
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่ปรึกษา

 

 ชื่อ-นามสกุล : พระครูนันทชัยคุณ
การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ.(พุทธศาสนา), ค.บ.(กิตติมศักดิ์), M.A.(Philosophy)

โทร : 08-9997-7275


 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

 

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสมเดช   อภิชยกุล
การศึกษา : 
ศศ.บ.,Dip. T.E.S.L.(New Zealand), คม.(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์) สาขาการบริหารการศึกษา, คอ.ม.(อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์) สาขาวิศกรรมเครื่องกล
โทร : 08-1783-7418


 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

phrakruvisitnuntawut

ชื่อ-นามสกุล : พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. 
การศึกษา : ป.ธ.4, พธ.บ.(พุทธศาสนา), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) M.A.(Philosophy) พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 089-432-7801
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

dr.vorapat

ชื่อ-นามสกุล : ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก , พธ.บ.(พุทธศาสนา), นบ.(นิติศาสตร์), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา), ร.ม.(รัฐศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 098-563-7233
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

chet

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์เชษฐ์  นิมมาทพัฒน์
การศึกษา : ป.ธ.4, พธ.บ.(พุทธศาสนา), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
โทร : 081-796-3975
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

phranaruedon

ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท
การศึกษา : น.ธ.เอก,บธ.บ.(การบัญชี), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
โทร : 083-2079-124
อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

chamnarn

 

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ดร.ชำนาญ  เกิดช่อ
การศึกษา : น.ธ.เอก,ปธ.9,พธ.บ.(อังกฤษ),ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต-พุทธศาสนามหายาน), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
โทร :  085-362-5360
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร์

phrakrupaladvatcharapong

 

ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดวัชรพงษ์   วชิรปญฺโญ
การศึกษา : ป.ธ3, ร.ม.รัฐศาสตร์ กำลังศึกษา พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 08-7850-4026, 08-8117-7551
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

 phrauthai

ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์อุทัย  อุทยเมธี
การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ), รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
โทร : 085-402-9366
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการสอนภาษาไทย

 somkid

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สมคิด   นันต๊ะ
การศึกษา : น.ธ.เอกพธ.บ.(พุทธศาสนา)ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
โทร : 089-953-4129
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพระพุทธศาสนา

thitiporn 2

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ฐิติพร   สะสม
การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปว.ค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 08-7300-3869
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน