หลักสูตรที่เปิดสอน

 
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดทำการสอนนิสิต บรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม     การศึกษาในมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดปัญญา มีความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ตลอดเวลาและมีความรู้คู่กับคุณ ธรรมเป็นผู้นำสังคมอย่างมีคุณภาพ


การรับสมัครนิสิต

                  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิต 2 ภาค คือภาคบรรพชิต และคฤหัสถ์ ซึ่งศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเหมาะสำหรับนิสิตที่ทำงานประจำโดยมีคณาจารย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่บรรยาย      สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อเป็นการเพิ่มวิทยฐานะให้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่ไม่มีวุฒิการศึกษระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าศึกษาเพื่อเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖


ดูหลักสูตรเพิ่มเติม...