วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
 ban2  ban3   
   ban5  ban8  ban9
  ban11  ban asean  ban12  ban13
surway

ข่าวประชาสัมพันธ์

alt ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
alt แผนผังห้องสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
alt ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับนิสิตเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)  
alt โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

alt   ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา...


ข่าวกิจกรรม

IMG 6664
คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 5980
กิจกรรมประชุมมอบหมายและนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 6450
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 6141
งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง
ประจำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 5332
ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 5591
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 5362
ประเพณีถวายทานสลากภัต
ประจำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 5242
กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน
(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 5151
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)

alt  ดูข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา...

ประใวลภาพกิจกรรม

ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
 งานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

 พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต

รุ่นที่ ๖๑”

 

alt    ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา...