ข่าวสารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ข่าว
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
regis 2562 
 
 
โครงสร้างหลักสูตร


ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โทรศัพท์/โทรสาร.๐๕๔-๖๐๑๐๖๓
อาจารย์สิทธิชัย อุ่นสวน โทร.๐๘๘-๕๙๓-๔๗๘๒