ข่าว
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
regis 2561 
 
 
โครงสร้างหลักสูตร


ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โทรศัพท์/โทรสาร.๐๕๔-๖๐๑๐๖๓
อาจารย์สิทธิชัย อุ่นสวน โทร.๐๘๕-๖๒๒-๖๓๐๙