ข่าว
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
 regis2560 2
 
 
โครงสร้างหลักสูตร


ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โทรศัพท์/โทรสาร.๐๕๔-๖๐๑๐๖๓
นายสิทธิชัย อุ่นสวน โทร.๐๘๕-๖๒๒-๖๓๐๙