ข่าวสารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ข่าว
ประใวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์
วันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
วันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙

งานประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๘
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเปิดรับสมัคร นิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร - น้ำปานะ
ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต

พระชยานันทมุนี,ดร. ร่วมรายการเช้านี้ที่น่าน
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน
งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
เฉลิมพระเกียรติฯประจำปี ๒๕๕๘
งานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน
งานวันกตัญญูและแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๕๘
งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
เฉลิมพระเกียรติฯประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ ประจำปี ๒๕๕๘
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ ประจำปี ๒๕๕๘
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรม ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
ประจำปี ๒๕๕๘  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่
“พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐”
รายการเสียงธรรมนำใจ (เทป ๕/๒๕๕๘)
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ