ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

          ๑. ความเป็นมา 
              วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ ได้จัดการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ทั้งระดับประกาศนียบัตร ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑.ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส.) ๒.หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชา ได้แก่ ๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒.สาขาวิชารัฐศาสตร์ ๓.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ๔.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  โดยมีภารกิจในการจัดการศึกษาและให้บริการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ ทำการวิจัย  ให้การบริการวิชาการแก่สังคม    ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา เทคโนโลยี   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ปัจจุบันมีนิสิตระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น ๙๔๓ รูป/คน อาคารและระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  อีกทั้ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ยังเป็นแหล่งให้บริการวิชาการ จัดอบรม สัมมนา ให้กับหน่วยงานราชการ ชุมชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอาคารศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ จัดการเรียนการสอน ของนิสิต  บุคลากร และประชาชนทั่วไป
        

          ๒. วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพื่อจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ให้ชุมชนในท้องถิ่นมีสถานที่ศึกษาใกล้ภูมิลำเนาของตนเอง
     ๒. เพื่อจัดการบริการวิชาการ  สนับสนุนการวิจัย  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ให้กับนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในชุมชน
     ๓. เพื่อให้วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับภูมิภาค
    ๔. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา
    ๕. เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดตั้งเป็นพุทธมณฑล ประจำจังหวัดน่าน
 

 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      คุณลักษณะงานท่อลมพร้อมติดตั้ง,หน้ากากลมส่งและลมกลับ,ระบบระบายอากาศ.pdf
                      คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุม.pdf
                      คุณลักษณะเฉพาะ-ครุภัณ์ประกอบอาคารศูนย์วิชาการ.pdf
                      คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ.pdf

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑๘ งวด
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสาเข็มเจาะ (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา+ซุ้มประตูโขง) แล้วเสร็จ - งานเสาเข็มเจาะ (อาคารหอประชุม / โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติฯ) แล้วเสร็จ - งานฐานราก (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานฐานราก (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕% ของอาคารทั้ง ๔ หลังรวมกัน แล้วเสร็จ - งานตอกเสาเข็ม (กำแพงกันดิน) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานฐานราก (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา+ซุมประตูโขง) แล้วเสร็จ - งานฐานราก (อาคารหอประชุม / โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติฯ) แล้วเสร็จ - งานคารคอดิน (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานคานคอดิน (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐% ของอาคารทั้ง ๔ หลังรวมกัน แล้วเสร็จ - งานผนัง (กำแพงกันดิน) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานถมดิน แล้วเสร็จทั้งหมด - งานคานคอดิน,งานเสาชั้นที่ ๑ ,งานพื้นชั้นที่ ๑ (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา+ซุมประตูโขง) แล้วเสร็จ - งานคานคอดิน,งานเสาชั้นที่ ๑ ,งานพื้นชั้นที่ ๑ (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานเสา,พื้นชั้นที่ ๑ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานเสา,พื้นชั้นที่ ๑ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานเดินท่อน้ำดี,ท่อน้ำเสีย,ท่อน้ำโสโครก (พื้นชั้นที่ ๑ ของอาคารทั้ง ๔ หลัง) แล้วเสร็จ - งานเทคาน (ผนังป้องกันตลิ่ง) แล้วเสร็จ หมายเหตุ : ในส่วนพ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานคานรับพื้น+งานวางพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา+ซุ้มประตูโขง) แล้วเสร็จ - งานคานรับพื้น+งานวางพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานคานรับพื้น+งานวางพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานคานรับพื้น+งานวางพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ (อาหารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานเดินท่อน้ำดี,ท่อน้ำเสีย,ท่อน้ำโสโครก (พื้นชั้นที่ ๒ ของอาคารทั้ง ๔ หลัง) แล้วเส ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสาชั้นที่ ๒ ,งานคานรับพื้นชั้นที่ ๓ (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานเสาชั้นที่ ๒ ,งานคานรับพื้นชั้นที่ ๓ (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานเสาชั้นที่ ๒ ,งานคานรับพื้นชั้นที่ ๓ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานเสาชั้นที่ ๒ ,งานคานรับพื้นชั้นที่ ๓ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานเดินท่อน้ำดี,ท่อน้ำเสีย,ท่อน้ำโสโครก (พื้นชั้นที่ ๓ ของอาคารทั้ง ๔ หลัง) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานพื้นชั้นที่ ๓ , เสาชั้นที่ ๓(อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานพื้นชั้นที่ ๓ , เสาชั้นที่ ๓ (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานพื้นชั้นที่ ๓ , เสาชั้นที่ ๓ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานพื้นชั้นที่ ๓ , เสาชั้นที่ ๓ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานคานรับหลังคา (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) - งานคานรับหลังคา (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า๕๐%(อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) - งานคานรับหลังคา (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) - งานคานรับหลังคา (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างหลังค ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานโครงสร้างหลังคา+งานมุงหลังคา (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่องกับงานปูนปั้น - งานโครงสร้างหลังคา+งานมุงหลังคา(อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่องกับงานปูนปั้น - งานโครงสร้างหลังคา+งานมุงหลังคา (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่องกับงานปูนปั้น - งานโครงสร้างหลังคา+งานมุงหลังคา (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ต่อเนื่องกับงานปูนปั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อผนังชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานก่อผนังชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานก่อผนังชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานก่อผนังชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานม้านั่ง+ ราวไม้กลึง,แผงปล่องไข่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% (ของปริมาณงานทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานก่อผนังชั้นที่ ๓,งานฉาบปูนชั้นที่ ๑ (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานก่อผนังชั้นที่ ๓,งานฉาบปูนชั้นที่ ๑ (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานก่อผนังชั้นที่ ๓,งานฉาบปูนชั้นที่ ๑ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานก่อผนังชั้นที่ ๓,งานฉาบปูนชั้นที่ ๑ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานฝังท่อและฝังบล็อคไฟฟ้าในผนัง และพื้น (อาคารทั้ง ๔ หลัง) แล้วเสร็จ - งานม้านั่ง+ ราวไม้กลึง,แผงปล่องไข่ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานฉาบปูนชั้นที่ ๒,ชั้นที่ ๓ (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานฉาบปูนชั้นที่ ๒,ชั้นที่ ๓ (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานฉาบปูนชั้นที่ ๒,ชั้นที่ ๓ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานฉาบปูนชั้นที่ ๒,ชั้นที่ ๓ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานวงกบประตู- หน้าต่างไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) - งานวงกบประตู- หน้าต่างไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) - งานวงกบประตู- หน้าต่างไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) - งานวงกบประตู- หน้าต่างไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่ ๑๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานวงกบประตู- หน้าต่าง (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานวงกบประตู- หน้าต่าง (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานวงกบประตู- หน้าต่าง (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานวงกบประตู- หน้าต่าง (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่ ๑๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานผิวพื้น,ผิวผนัง,ฝ้าเพดาน ไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานผิวพื้น,ผิวผนัง,ฝ้าเพดาน ไม่น้อยกว่า ๕๐%(อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานผิวพื้น,ผิวผนัง,ฝ้าเพดาน ไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานผิวพื้น,ผิวผนัง,ฝ้าเพดาน ไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - งานเดินท่อลมระบบปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนาและ-อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่ ๑๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานผิวพื้น,ผิวผนัง,ฝ้าเพดาน,ผนังสำเร็จรูป (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) - งานผิวพื้น,ผิวผนัง,ฝ้าเพดาน,ผนังสำเร็จรูป (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ห้องน้ำ,ร้านอาหารและห้องล้างภาชนะ ไม่น้อยกว่า ๕๐%(อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) - งานผิวพื้น,ผิวผนัง,ฝ้าเพดาน (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารห ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่ ๑๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา) แล้วเสร็จ - งานสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ห้องน้ำ,ร้านอาหารและห้องล้างภาชนะ (อาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) แล้วเสร็จ - งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑) แล้วเสร็จ - งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ (อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๒) แล้วเสร็จ - ราวบันได,ราวระเบียง,งานปูนปั้นทั้งหมด,งานศิลปกรรม และงานตกแต่ง ไม่น้อยกว่า ๕๐% (ของอาคารทั้ง ๔ หลัง) - งานร้อยสายไฟ (อาคารทั้ง ๔ หลัง )แล้วเสร็จ - งานสีรองพื้น ไม่น้อยกว่า ๕๐% ( ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดที่ ๑๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ราวบันได,ราวระเบียง,งานปูนปั้นทั้งหมด,งานศิลปกรรม และงานตกแต่ง (ของอาคารทั้ง ๔ หลัง) แล้วเสร็จ - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๕๐% (อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนาและอาคารหอประชุม-โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ) - งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมเดินสายเมนเข้าตัวอาคารทั้ง ๔ หลัง แล้วเสร็จ - งานทาสีภายนอกและภายใน (ของอาคารทั้ง ๔ หลังแล้วเสร็จ) - งานตกแต่งภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานถนน,ทางเท้า,รางระบายน้ำและงานพื้นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ต ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๒๔๗,๑๖๕,๒๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๒๔๗,๔๓๑,๐๗๕.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
                      โทรศัพท์ ๐๕๔๖๐๑๐๖๓
                      โทรสาร ๐๕๔๐๕๐๒๒๓
                      เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย