ข่าว
 
กิจกรรม "อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน สัปดาห์วันแม่"  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
11787203 894032047350070 1494568956 n
 

๑. มีกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ “วันแม่” (ระดับประถม/ระดับมัธยม/ระดับอุดมศึกษา)

๒. มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพ “วันแม่” (ระดับประถม/ระดับมัธยม)

๓. มีกิจกรรมการประกวดทำการ์ดวันแม่  (ระดับประถม/ระดับมัธยม)

๔. มีกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม วันแม่(ระดับอุดมศึกษา)

๕. จัดฉายสารคดีประวัติศาสตร์ของชาติไทย / สารคดีเกี่ยวกับเมืองน่าน / สารคดีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

๖. ค้นหายอดนักอ่านที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด

๗. ค้นหาผู้ที่ใช้บริการ ยืม – คืน หนังสือ มากที่สุด

    ๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิต นักศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ
    ๒. ผู้บริหาร ครู สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง
    ๓. ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด
    ๔. ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าล้อ
    ๕. ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านฝายแก้ว
    ๖. ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
    ๗. ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗