ข่าว
กิจกรรมประกวดการแข่งขันเนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
 
bg86
 
 
ระเบียบการและหลักเกณฑ์
 
 
  
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.krupra.net/silafestival2558/
ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โทรศัพท์/โทรสาร.๐๕๔-๐๕๐๒๒๓,๐๕๔-๖๐๑๐๖๓
นายสิทธิชัย อุ่นสวน โทร.๐๘๕-๖๒๒-๖๓๐๙ นายวิษณุวัตร  จักรแก้ว ๐๘๗-๗๘๗-๘๓๘๒