ข่าว

รายละเอียด โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐

ประจำภาคเหนือ

bg67

bg68

 

  
 
ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โทรศัพท์/โทรสาร.๐๕๔-๐๕๐๒๒๓,๐๕๔-๖๐๑๐๖๓
พระปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วส.นครน่าน โทร.๐๘๘-๔๐๘-๙๙๔๑ 
นายวิษณุวัตร  จักรแก้ว ๐๘๗-๗๘๗-๘๓๘๒