ข่าว

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการแก้ไขรายชื่อติดต่อฝ่ายทะเบียนนิสิต 
                  หากรายชื่อตกหล่น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียนนิสิต