ข่าว

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

        ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘”  เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ทุกท่าน  

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน