ข่าว

 

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556

จะมีการประชุมฝ่ายบริหาร ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ณ อาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เวลา 13.00 น.