ข่าวสารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

 

alt เอกสารประกอบการสอนวิชาประธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา pdf reader  alt กำาหนดกํารพิธีประสาทปริญญาประจำาปี ๒๕๖๑  pdf reader
alt กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑pdf reader
alt ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)  pdf reader
alt ตารางสอบวัดผลปลายภาคศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐ (เรียน เสาร์-อาทิตย์) pdf reader  alt กำหนดการ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๑
alt รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๓) pdf reader   alt รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๑) pdf reader  
alt ผลการแข่งขันงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ระดับสงฆ์ภาค ๖ ปีที่ ๓  
alt ประกาศหยุดการเรียนการสอน pdf reader  
alt รายละเอียดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ระดับสงฆ์ภาค ๖ ปีที่ ๓  
alt แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC)  doc icon 
alt รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐   
alt แบบทำเล่มวิจัยการศึกษาอิสระ  เสนอสอบจบ  doc icon 
alt รายละเอียดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GET  
alt ประกาศรายชื่อผู้สอบเข้าสอบรับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เรียน เสาร์-อาทิตย์) pdf reader 
alt ตารางเรียน ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ 
alt ตารางเรียนปรับพื้นฐานนิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ pdf reader 
alt ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)  pdf reader 
alt ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ pdf reader 
alt ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ pdf reader 
alt ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ (สำหรับนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์) pdf reader 
alt เอกสารการอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) icon-winrar 
alt สื่อการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙   altปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
alt กำหนดการ โครงการปริวาสกรรมและปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  pdf reader   
alt ประกาศเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สำหรับนิสิตภาคปกติ) 
alt คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ pdf reader  alt ประกาศ ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนนิสิตภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙pdf reader alt ปฎิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)pdf reader 
alt ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลด้วยวิธีสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิชาการและปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป  pdf reader
alt  ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒) pdf reader 
alt ตารางเรียน  ประจำปีการศึกษา ๓/๒๕๕๘ pdf reader
alt ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ pdf reader 
alt ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ pdf reader
alt ตารางสอบวัดผลปลายภาคศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (ข้อสอบกลาง) pdf reader
alt ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) pdf reader  
alt แบบตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ สัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ pdf reader 
alt
สรุปการสัมมนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ pdf reader  
alt บันทึกข้อความสรุปผลการประชุมสภาวิชาการ ๑-๒๕๕๙ pdf reader
alt ผังห้องเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (ภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์) (ฉบับปรับปรุง) pdf reader  
alt ปฎิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)pdf reader  
alt กำหนดการ ฝึกปฎิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๘ (นิสิตคฤหัสถ์)pdf reader 

alt ประกาศ กำหนดวันและสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน (นิสิตคฤหัสถ์) pdf reader  
alt ประกาศ กำหนดวันและสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน (นิสิตบรรพชิต)pdf reader 
alt ประกาศศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน เรื่อง อนุมัติสอบจบวิชาศึกษาอิสระทางการปกครองฯ รอบที่ ๑ pdf reader 
alt ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์  pdf reader 
alt ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลด้วยวิธีการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ pdf reader
alt ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ pdf reader
alt ตารางสอบวัดผลปลายภาคศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) pdf reader   alt ประกาศ เลื่อนการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ (สำหรับนิสิตภาควันเสาร์  – อาทิตย์) pdf reader 
alt ประกาศ หยุดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนชดเชย (สำหรับนิสิตภาควันเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader
alt ประกาศ รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน  pdf reader
alt กำหนดการ วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ pdf reader  alt ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับภาค ๖)pdf reader
alt กำหนดการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา(สำหรับนักเรียนประถมศึกษา)pdf reader  
alt ปฏิทินกิจกรรมการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  pdf reader 
alt กิจกรรมประกวดการแข่งขันเนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (รายละเอียด) 
alt ตารางเรียน  ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ pdf reader 
alt ประกาศ การผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ pdf reader 
alt ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบ ๒) pdf reader
alt กำหนดการ กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) pdf reader  
alt กำหนดการ กิจกรรมทบทวนและปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑(พ.ศ๒๕๕๕-๒๕๕๙) pdf reader 
alt กำหนดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนและวัดผล pdf reader 
alt บันทึกข้อตกลงระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และวิทยาลัยเทคนิคน่าน 
alt วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เปิดใช้เว็ปไซต์ใหม่ www.nan.mcu.ac.th 
alt เว็ปไซต์เก่า วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน www.mcunan.com ปิดการใช้งาน
alt  ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒) pdf reader    
alt ตารางเรียน  ประจำปีการศึกษา ๓/๒๕๕๘ pdf reader