ข่าวสารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ข่าว

เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดรายการวิทยุ

ออกอากาศที่คลื่น R-radio network 105.25 MHz วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการจัดรายการวิทยุคลื่น R-radio network 105.25 MHz วิทยาลัยเทคนิคน่าน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 12.00 น. - 13.00 น.โดย นักจัดรายการวิทยุ นางสาว กิตติกา ดีคำ และนางสาวขวัญดาว พุ่มธรรมรัตน์ หัวข้อที่นำมาพูดคุยนั้น เป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจ โปรดติดตามได้ที่ R-radio network 105.25 MHz