ข่าวสารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

 ban2  ban3   
   ban5  ban8  ban9
  ban11  ban asean  ban12  ban13
surway

ข่าวประชาสัมพันธ์

alt การกำหนดลงทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เฉพาะนิสิตรหัส ๖๑)  
alt การกำหนดลงทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เฉพาะนิสิตรหัส ๕๗-๖๐)  
alt ตารางเรียน ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑  

alt   ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา...


ข่าวกิจกรรม

IMG 4307
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress II
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 3478
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 3357
กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุค ไทยแลนด์ 4.0
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 2766
กิจกรรมอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ E-TQF
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 2728
กิจกรรมส่งเสริมการพูด การอ่าน การเขียน ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 2482
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
ประจำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 3745
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 1860
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)

IMG 1557
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)

alt  ดูข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา...

ประใวลภาพกิจกรรม

ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
 งานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

 พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต

รุ่นที่ ๖๑”

 

alt    ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา...