ข่าวสารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

 ban2  ban3  ban1 
     ban5  ban8 
 ban asean  ban9  ban11  ban12
surway

ข่าวประชาสัมพันธ์

alt การกำหนดลงทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เฉพาะนิสิตรหัส ๕๗-๖๐)  
alt ตารางเรียน ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑  
alt ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๒) pdf reader  
alt ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ pdf reader  
alt ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ pdf reader  

alt   ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา...


ข่าวกิจกรรม

IMG 3745
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 1860
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 1557
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 3599
การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 3279
กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 3030
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 0142
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดน่าน
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
IMG 0035
โครงการบูรณาการอาเซียนเพื่อการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 วันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)
1 (50)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ประมวลภาพ)

alt  ดูข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา...

ประใวลภาพกิจกรรม

ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
 งานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

 พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต

รุ่นที่ ๖๑”

 

alt    ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา...