ประวัติความเป็นมา

          ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวนโยบายของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อเตรียมพร้อมให้คณาจารย์   เจ้าหน้าที่  นิสิตและประชาชนทั่วไปทุกคน ขับเคลื่อนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2015

 

     ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้ดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

        ศูนย์อาเซียนศึกษามีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความพร้อมสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนให้กับนิสิต และผู้สนใจทั่วไป โครงสร้างการบริหารภายในงานกิจการต่างประเทศที่ปรึกษางานกิจการต่างประเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

 

ที่ปรึกษางานกิจการต่างประเทศ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

๑. รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มจร.

๒. คุณสุรายุทธ     อุดม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มจร.

๓. รองอธิการบดี มทร

๔. สำนักงานจังหวัด (กลุ่มแผนงานอาเซียน )

๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

๘. หัวหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน

๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

คณะกรรมการการบริหารงานกิจการต่างประเทศ

๑. พระครูสิริธรรมภาณี                                         ประธานกรรมการ

๒. พระชยานันทมุนี,ดร.                                       รองประธานกรรมการ

๓. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ                                 กรรมการ

๔. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช    อภิชยกุล                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. อาจารย์ธรรมนอง     ถานา                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นายระวี     จิรเดชากุล                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. อาจารย์เชษฐ์     นิมมาทพัฒน์                           กรรมการ

๘. อาจารย์สมคิด    นันต๊ะ                                    กรรมการ

๙. พระครูปลัดวัชรพงษ์    วชิรปญฺโญ                       กรรมการ

๑๐. พระใบฏีการอุทัย  อุทยเมธี                               กรรมการ

๑๑. พระปลัดวัชรพงษ์   วชิรปญฺโญ                          กรรมการ

๑๒. พระปลัดนฤดล   กิตติภทฺโท                             กรรมการ

๑๓. นางสาวจิรวรรณ   ศรียงค์                                 กรรมการ/เลขานุการ

๑๔. นายไชยวัฒน์     สกุลแก้ว                               กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๕. นางสาวกิตติกา    ดีคำ                                    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖. นางสาวธิดา    ทองเจริญ                                 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 

          ภายในศูนย์อาเซียนศึกษา ประกอบด้วย หนังสือเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน สื่อวิดีทัศน์ นิทรรศการความรู้ ข่าวความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านในอาเซียน  พร้อมทั้งเป็นห้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับบุคคลต่าง ๆ ให้รับรู้ต่อไป  ทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านได้มีการจัดสอนบริการวิชาการแก่สังคม ด้านภาษาอาเซียน หลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว  ภาษากัมพูชา  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษเนปาล ภายใต้การดำเนินงานของงานกิจการต่างประเทศ

 

        เนื่องจากจังหวัดน่านมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชากรลาวก็ได้มีการเดินทางไปมาหาสู่กับจังหวัดน่านมากขึ้นเพราะฉะนั้น ประชากรจังหวัดน่านควรตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านในมากยิ่งขึ้น ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมทางกิจการต่างประเทศ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้ออกบริการเคลื่อนที่ในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานและโรงเรียนเครือข่าย ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านได้ทำบันทึกข้อตกลงด้านอาเซียนศึกษากับวิทยาลัยชุมชนน่าน และเรือนจำจังหวัดน่าน ซึ่งในการออกบริการวิชาการทีมงานที่ออกบริการให้ความรู้ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ซึ่งผลจาการให้บริการความรู้  เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ ผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักและสนใจ ในการหาความรู้ในเรื่องประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น  รวมทั้งสนใจในการเรียนภาษา มากขึ้นเช่นกัน ด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นกับแขวงไชยบุรี แขวงอุดมชัยและแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน